Wednesday, January 6, 2010

ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಸೆಯುವ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಚ್ಚ 
ಹಾಲಿನಂತೆ ಬಿಳುಪು

ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹೊಳಪು 
ಬಾನಿನಂತೆ ಅನಂತ 
ಸಾಗರದಂತೆ ವಿಶಾಲ 

ಹೋಲಿಸದಿರಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಈ ಯಾವುದಕ್ಕೂ
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು .., ಯಾವ ಭಾವನೆಗೂ , ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗು ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ 

No comments:

Post a Comment